Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Oznaczenia unijne

Koszt utworzenia strony został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie

Bon energetyczny

Bon energetyczny* to świadczenie przyznawane i wypłacane jednorazowo za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. gospodarstwom domowym:

(dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2024 r. poz. 323)

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.  w formie:

  1. Wypełnij wniosek (do pobrania poniżej).
  2. Podpisz wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
  3. Podpisz klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym (do pobrania poniżej).
  4. Zaloguj się do portalu ePUAP. Następnie wybierz z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” zaadresuj pismo do OPS w Niemodlinie, załącz wypełniony i podpisany wniosek oraz dołącz podpisaną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych i wyślij.

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania bonu energetycznego:
Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, w przypadku podania adresu e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji o przyznaniu bonu energetycznego. Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej. 

Bon energetyczny  przyznaje się w wysokości:

1) 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2) 400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3) 500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4) 600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

1) 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2) 800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3) 1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4) 1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Co istotne, jeżeli gospodarstwo domowe ma dochody powyżej tego limitu wówczas wartość dodatku będzie się stopniowo zmniejszała z dolnym limitem wypłaty dodatku na poziomie 20 zł.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzy osoba składająca wniosek o przyznanie bonu energetycznego samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osoba składająca wniosek o przyznanie bonu energetycznego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Ważne!

Wypłata świadczenia nastąpi w formie jednorazowej, wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.
Wnioski o wypłatę bonu energetycznego złożone po dniu 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

*zasady i tryb przyznania określa Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859).

Druki do pobrania:
DOCXWzór wniosku bon energetyczny.docx (60,10KB)
DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA - bon energetyczny.docx (18,02KB)
 

04041861-b287-434e-a690-ce698d1b7d82.jpeg

Opublikował(a): Sylwia Baś Data publikacji: 08-07-2024 09:55
Przewiń do góry Przewiń do góry