Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Oznaczenia unijne

Koszt utworzenia strony został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. 

Wnioski o dodatek osłonowy można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie do 30 kwietnia 2024 r.  w formie:

  1. Wypełnij wniosek (do pobrania poniżej).
  2. Podpisz wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
  3. Podpisz klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym (do pobrania poniżej).
  4. Zaloguj się do portalu ePUAP. Następnie wybierz z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” zaadresuj pismo do OPS w Niemodlinie, załącz wypełniony i podpisany wniosek oraz dołącz podpisaną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych i wyślij.

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.
Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli podasz swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej. 

Dodatek osłonowy  przysługuje:

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?
Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość dodatku osłonowego  w 2024 r. wynosi:

Dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilany węglem lub paliwem węglopochodnym, przewidziane stawki dodatku są wyższe i wynoszą:

UWAGA! O podwyższony poziom dofinansowania można starać się tylko wówczas, gdy źródło ciepła zasilane węglem lub paliwem węglopochodnym zostało wpisane najpóźniej w dniu złożenia wniosku do rejestru Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r., poz. 2496 t.j.).

Ważne!
Wypłata świadczenia nastąpi w formie jednorazowej, do 30 czerwca 2024 r.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dokumenty do pobrania:
PDFWniosek na dodatek osłonowy 2024.pdf (409,90KB)
PDFKlauzula RODO.pdf (122,69KB)
 

Opublikował(a): Sylwia Baś Data publikacji: 26-01-2024 11:15
Przewiń do góry Przewiń do góry