Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Oznaczenia unijne

Koszt utworzenia strony został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie

Zasiłek celowy i celowy specjalny

ZASIŁEK CELOWY

Zasiłek celowy przysługuje:

Może być przyznany na pokrycie części lub całości kosztów zakupu:

Wysokość zasiłku celowego:
Wysokość zasiłku celowego uwarunkowana jest od możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Niezbędne dokumenty:

Osoba pracująca - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto pomniejszone  o podatek dochodowy oraz  składki na ubezpieczenie   społeczne i zdrowotne z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

Osoba bezrobotna - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.

Osoba niepełnosprawna - decyzja przyznająca świadczenie ZUS, odcinek z renty oraz orzeczenie o niepełnosprawności z poprzedniego miesiąca.

Emeryt (rencista) - odcinek z emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca.

Rolnicy - zaświadczenie z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego.

SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe (tj. 776,00 zł osoba samotna i 600,00 zł. osoba w rodzinie) może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi lub zasiłek celowy, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Zgodnie z wyrokami sądowymi, w tym NSA za "szczególnie uzasadnione przypadki"  NIE ZOSTAŁY UZNANE np. spłata zadłużenia, opłacenie rachunków za gaz czy energię lub brak środków na bieżące wydatki. Przypadek musi być na tyle wyrazisty i odbiegający od sytuacji innych osób znajdujących się w trudnym położeniu, że uzasadnia przyznanie pomocy z uwagi na okazjonalność, nadzwyczajność występującego zdarzenia, które jest na tyle dotkliwe w skutkach, że dana osoba nie jest w stanie sobie z nim poradzić, nawet przy uwzględnieniu możliwości ludzkiej zapobiegliwości.

Opublikował(a): Sylwia Baś Data publikacji: 16-11-2023 09:29 Modyfikował(a): Sylwia Baś Data modyfikacji: 12-03-2024 13:44
Przewiń do góry Przewiń do góry