Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Oznaczenia unijne

Koszt utworzenia strony został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie

Zasiłek stały

            Zasiłek stały przysługuje:

  • osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 776,00 zł,
  • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 600,00 zł na osobę.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

            -  w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000,00 zł miesięcznie.

            - w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

            Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100,00 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej
zasiłek stały nie przysługuje.

-           W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

-           Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

-           Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.

Za osoby pobierające zasiłek stały odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Warunkiem objęcia ubezpieczeniem i opłacania składek jest nie podleganie przez te osoby obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (w przypadku braku takiej możliwości).

 

Opublikował(a): Sylwia Baś Data publikacji: 16-11-2023 09:27 Modyfikował(a): Sylwia Baś Data modyfikacji: 12-03-2024 13:56
Przewiń do góry Przewiń do góry