Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Oznaczenia unijne

Koszt utworzenia strony został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie

Dodatek elektryczny

 

Od 1 grudnia 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie będzie można składać wnioski o dodatek elektryczny.

 

Wnioski można składać w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, w pokojach nr 8 oraz nr 9.

Wnioski można składać również w formie elektronicznej przez ePUAP podpisane profilem zaufanym na adres skrytki: /opsniemodlin/Skrytka. Jak to zrobić?

  1. Wypełnij wniosek (do pobrania poniżej).
  2. Podpisz wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
  3. Podpisz klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym (do pobrania poniżej).
  4. Zaloguj się do portalu ePUAP. Następnie wybierz z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” zaadresuj pismo do OPS w Niemodlinie, załącz wypełniony i podpisany wniosek oraz dołącz podpisaną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych i wyślij.

 

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną z jednego z następujących źródeł:

Odbiorca energii elektrycznej - odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym.

Źródło ogrzewania winno być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu jedynie w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek elektryczny przysługuje  osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że główne źródło ogrzewania tego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1 000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w roku 2021 wyniosło więcej niż 5 MWh wówczas dodatek elektryczny wynosi 1 500 zł. Do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Przyznanie dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego, które zajmuje odrębny lokal pod jednym adresem miejsca zamieszkania, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu następuje w drodze decyzji administracyjnej, jeśli w wyniku wywiadu środowiskowego ustalono:

W przypadku gdy pod jednym adresem w niewyodrębnionych lokalach zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

Osoby uprawnione do dodatku elektrycznego:

  1. osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające
    na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. osoby mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

 

Możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego.

Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
W toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, lub uniemożliwienie jego przeprowadzenia, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.

 

Ważne!

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku elektrycznego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W  przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku, organ przyjmujący wniosek, informuje
go o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego.

Druki do pobrania:

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf (135,13KB)
PDFwniosek-o-dodatek-elektryczny.pdf (344,59KB)
PDFInstruktaz_Jak_wypelnic_wniosek_o_dodatek_elektryczny_gospodarstwa_domowe.pdf (172,49KB)
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. (Dz.U. poz. 2127 z 2022 r. ze zm.)

Opublikował(a): S. H. Data publikacji: 30-11-2022 16:24 Modyfikował(a): S. H. Data modyfikacji: 06-12-2022 10:52
Przewiń do góry Przewiń do góry