Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Oznaczenia unijne

Koszt utworzenia strony został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wnioski można składać w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, w pokoju nr 8 oraz  nr 9.

Wnioski można składać również w formie elektronicznej przez ePUAP podpisane profilem zaufanym na adres skrytki: /opsniemodlin/Skrytka. Jak to zrobić?

  1. Wypełnij formularz (do pobrania poniżej).
  2. Zaloguj się do portalu ePUAP. Następnie wybierz z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” zaadresuj pismo do OPS w Niemodlinie, załącz wypełniony wniosek opatrując go podpisem elektronicznym.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane:
a) PELETEM DRZEWNYM lub INNYM RODZAJEM BIOMASY – kwota dodatku: 3000 złotych,
b) 
DREWNEM KAWAŁKOWYM – kwota dodatku: 1000 złotych.

2) kocioł gazowy zasilany SKROPLONYM GAZEM LPG – kwota dodatku: 500 złotych,

3) kocioł OLEJOWY – kwota dodatku: 2000 złotych.

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

UWAGA!!! Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu . Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz
ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazemDodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

UWAGA!!! Dodatek dla gospodarstw domowych objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego nie przysługuje.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

35546_21092022144700_307847133_1283526772392900_1796242156593687025_n.jpeg
dodatek-ogrzewanie_beneficjenci.jpeg
 

Druki do pobrania:
PDFWzór wniosku.pdf (701,51KB)
PDFKlauzula RODO.pdf (971,16KB)
PDFInformacja.pdf (609,72KB)

 

Opublikował(a): S. H. Data publikacji: 22-09-2022 13:03 Modyfikował(a): Sylwia Baś Data modyfikacji: 02-11-2022 15:47
Przewiń do góry Przewiń do góry