Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Oznaczenia unijne

Koszt utworzenia strony został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty ustalono wysokość świadczenia w kwocie 40 zł za osobę dziennie.
Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP, i jest wypłacane "z dołu". Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.
Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

 WNIOSEK W SPRAWIE WYPŁATY ZAWIERA:
1) imię i nazwisko lub nazwa podmiotu składającego wniosek;
2) PESEL lub NIP składającego wniosek;
3) adres e-mail składającego wniosek;
4) numer telefonu składającego wniosek;
5) liczba osób, na które wnioskuje się o przyznanie świadczenia;
6) adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania;
7) numer rachunku płatniczego, na który wypłacane zostanie świadczenie;
8) oświadczenie wnioskodawcy składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za
 składanie fałszywych oświadczeń:
- o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
- że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
- że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
- że za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
- że dane podane we wniosku są prawdziwe.
 Do wniosku składa się załącznik – KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA zawierającą:
imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz PESEL;
- wskazanie liczby dni, w których zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie danej osobie.
Ww. kartę składa się za każdą osobę przyjętą do zakwaterowania (np. 5 osób przyjętych = 5 załączników do wniosku).

Dokumenty do pobrania:
PDFwzór wniosku.pdf (255,90KB)
PDFoświadczenie do wniosku.pdf (113,04KB)
PDFKlauzula Rodo.pdf (64,61KB)

Opublikował(a): Sylwia Baś Data publikacji: 15-04-2022 09:56 Modyfikował(a): S. H. Data modyfikacji: 09-11-2022 07:57
Przewiń do góry Przewiń do góry